كود هرگونه مواد ارگانيك يا اين كه غيرعادي كه عموماً بخاطر مواد مفيدي كه در آن موجود هست در كشاورزي براي تقويت خاك مزرعه از آن استفاده مي نمايند . براي آنكه خاك از نظر مواد غذايي گوناگون مبتلا نبود نباشد استفاده از كود دوچندان موثر خواهد بود .

كود كمپوست

اين كود كه از پسماندهاي خانگي و غذايي ساخت مي گردد يكي‌از عالي‌ترين كودها براي مصارف كشاورزي به شمار مي رود كه توليدكنندگان گل و گياه هم قابليت و امكان استفاده از اين كود را هم دارا هستند . منيزيوم و فسفات جانور در‌اين كود منجر آبرفتي شدن خاك‌هاي كشاورزي و جذب پر سرعت خيس مواد مفيد باطن خاك مي گردد .

كود حيواني

چهره‌اي از فضولات اسب كه به‌عنوان كود حيواني از آن استفاده ميگردد

كود حيواني در حقيقت از فضولات حيوان‌ها تنظيم ميشود كه بيشتر از كودگوسفند و گاو و اسب يا اين كه مرغ تشكيل مي شود . كود حيواني به جهت دارا بودن حجم وسيعي از مود آلي و غذايي مانده كه براي غناي خاك فراوان موءثر مي باشد در حين مورخ همواره مورد دقت كشاورزان بوده است .

 

كود انساني هم در جايگاه كودهاي حيواني به حساب مي آيد . در بعضا كشورها از مدفوع انساني تحت عنوان كود در مزارع كشاورزي استفاده ميشود .

كود شيميايي

كودهاي شيميايي موادي ميباشند كه به طور شيميايي ساخت شده كه دارنده مواد مفيد مايحتاج گياه ميباشند . كودهايي كه دربردارنده باكتريهاي ازتوبكتر يا اين كه آزوسپيريليوم باشند درباروري خاك موثرند .

تاريخچه كود

ايجاد اين جور كودها , در كشاورزي و ازدياد ساخت محصول ها زراعي انقلابي را بوجود آورد . طي مرور زمان ساخت اين كودها رو به فزوني نهاده و از آن جا كه علاوه بر اين‌كه كه‌اين كودها منجر ازدياد مال ميگردد بايستي اين را نيز در لحاظ داشت كه , اين كودها صدمات متعددي را به خاك , جان داران و اكوسيستم وارد مي‌كنند .

گونه هاي كود

كود دارنده گونه هاي اكثري مختلفي است .

انواع كود

كود داراي انواع بسياري زيادي مي باشد كه هر كدام داراي ويژگيهاي مخصوص به خود مي باشد  كه در زير به انواع آن اشاره خوهد شد.

 

كود زيستي

كود كمپوست

كود بيوفسفات گرانوله

كود شيميايي

كود حيواني

كود گياهي

كود سبز

نانو كودهاي كلاته